Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

30.03.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, CPV 60000000-8, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Π.Χ. ΑΙΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ), CPV 60000000-8

ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ 2014, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) (Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 30.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)


16.03.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, CPV 79212200-5, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 10.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ


08.02.2017 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)»

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Δ.Ι.Ε.Κ. ) του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 386 έως 392 από 440
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)