Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

01.12.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), ονομαστικής ισχύος 400KVA για το Αιμοδυναμικό εργαστήριο του Νοσοκομείου

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 44.888,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)[Περισσότερα]


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 36 έως 42 από 673
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)