Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

06.02.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΟΣΤΙΠΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ MILNOR (No1)–USA, MEDICARE, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 205KG ΞΥΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). (Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 31.620,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 337 έως 343 από 539
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)