Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

03.07.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 300 ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , CPV 5070000-2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 50.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

[Περισσότερα]


01.07.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΙΝΔΟΝΙΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΕΥΚΑ», CPV 39512100-5, του Προγράμματος 2019, προϋπολογιζόμενης δαπάνημένου Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική


25.06.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , CPV 51700000-9 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019 ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)[Περισσότερα]


24.06.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, CPV77340000-2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 67.108,58 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

[Περισσότερα]


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 22 έως 28 από 453
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)