Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

16.11.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗB’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, CPV 71317210-8, ΤΟΥ Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015 ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ


14.11.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ MONITOR ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 40.600,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)


08.11.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «AΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ [ΔΕΚΑ(10) ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ]», CPV 33193000-9, και «ΦΟΡΕΙΩΝ [ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ]»,CPV 33192160-1

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 24.590,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 15 έως 21 από 342
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)